6th INTERNATIONAL SYMPOSIUM on MOUNT ARARAT and NOAH'S ARK
26-27 October 2021

Accepted Papers


1

Öğr. Gör. Ismet Alaca

Cıttaslow Kent Tasarımına Bir Öneri: Citta-Modd (Cittaslow Mobil Doğrudan Demokrasi)

2

Dr. Öğr. Üyesi İsa Akalın

Sosyal Politikada Kollektif Kendi Kendine Yardım Mekanizması Olarak Ahilik Müessesesinin Temeli Fütüvvet

3

Uz. Bekir Akgün,

Arş. Gör. Mehmet Özcanlı, 

Doç. Dr. Abdulkadir Güzel

Şanlıurfa İlinde Kurulu GES’lerin Trafo Alanlarına Göre Uygunluk Analizi

4

Dr. Öğr. Üyesi Ümit Harun Akkaya

Nuh Tufanı’nın Psiko-Sosyal Boyutları Üzerine Kutsal Metinler Eksenli Bir Değerlendirme

5

Dr. Öğr. Üyesi Suna Altan,

Mehmet Zeki Fazlıoğlu

Ağrı İlini Geliştirme Çalışmaları (1930-1939)

6

Dr. Öğr. Üyesi Vedat Avci

Tendürek Dağı (Ağrı) ve Çevresinin Morfometrik Özellikleri

7

Doç. Dr. Bayram Ayhan

Nuh Tufanının Mitolojik Canlıları

8

Öğr. Gör. Mehmet Latif Bakış

Nuh Tufanı Bağlamında Tabiî Âfetler, Kötülük Problemi ve Tanrısal Adalet İlişkisi

9

Prof. Dr. Ersan Başar (Davetli Konuşmacı)

Dağcılık Sporunda Ağrı Dağı’nın Yeri ve Önemi

10

Filiz Basbaydar Belli

İpek Yolu Ticaretinin Ağrı Dağı Bölgesi Ekonomisi İçin Önemi

11

Güzin Sühran Belli,

Prof. Dr. Oktay Belli

Ağrı Dağı Bölgesi Geleneksel Mutfak Kültüründe Yapılan Kış Hazırlıkları

12

Prof. Dr. Oktay Belli

Kuzeydoğu Anadolu Bölgesi’nde İnsanların Ağrı Dağı ve Nuh Tufanı Üzerine Söylediği Atasözü, Alkış, Ant İçme ve Beddualar

13

Öğr. Gör. Vedat Evren Belli

Ağrı Dağı Bölgesi’nde Erken Demir Çağı’nın Karakteristik Özellikleri

14

Doç. Dr. Mehrali Calp

Ahmed-i Hanî’nin Men ü Zin Adlı Eserinde Yer Alan Bir Şiirdeki Dinî ve Ahlakî Görüşleri

15

Doç. Dr. Mustafa Zeki Çıraklı

(Davetli Konuşmacı)

Ararat Narratives and the Common Heritage of Humanity

16

Dr. Bayram Çınar

Nuh’un Gemisi” Metaforu: İnsanlığın Kayıp Kültür Kıtası Olarak İslam Medeniyetinin Verileriyle İlişkiye Geçme Çabası

17

Chıvu Iacob Danıel

 

Improvement Of Students’ Bıomotrıc Potentıal By Introducıng Dancıng, Tae-Bo And Pılates Wıthın The Currıculum On School’s Decısıon

18

Sevcan Delice

Yaşar Kemal’in “Ağrıdağı Efsanesi” Eserinde Yer Alan Renkler, Semboller ve Mitler Üzerine Bir İnceleme

19

Dr. Bekir Derinöz

Küreselleşme, Turizm ve Sürdürülebilirlik: Mümkün Mü, Hayal Mi?

20

Prof. Dr. Recep Dikici

Osmanlı Dönemi Ağrılı Âlimler ve Devlet Adamları

21

Dr. Meral Dinçer

Bir Sosyal Sorumluluk Örneği: Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi

22

Dr. Öğr. Üyesi Ferit Dinçer

Halife Yusuf ve Kıraat İlmindeki Yeri (Tecvidi’l-Kurân Adlı Eseri Özelinde)

23

Dr. Öğr. Üyesi Fatma Kaya Doğanay

Karakilise İbtidai Mektebinin R. 1317-R. 1318 Öğretim Yılı Devam Durumu ve İmtihan Sonuçları

24

Doç. Dr. Ebulfez Ezimli

Haçlılar Karşısında Selçuklu Makamı: Azerbaycan Şairi Nizami’den Erzincan Hakimi Melik Behram Şah’a Söz İhtiramı

25

Prof. Dr. Nihat Falay

Yirminci Yüzyılda Ağrı-Patnos Bölgesi’nin Sosyo-Ekonomik Yapısı

26

Doç. Dr. Mehmet Salih Gecit

İslam Tarihi Kaynaklarında Büyük ve Küçük Ağrı Dağı Hakkındaki Bazı Malumatlar

27

Hüsnü Genç,

Prof. Dr. Oktay Belli

Eski Çağ'da Türklerin Anadolu'daki İzleri: Erzurum-Şenkaya’da Bulunan Taş Baba Heykeli

28

Dr. Öğr. Üyesi Nazife Vildan Güloğlu

Nûh Peygamberin Oğlu Bağlamında Kur’an’da Ehl Kavramının Tahlili

29

Doç. Dr. Abdulkadir Güzel,

Arş. Gör. Mehmet Özcanlı,

Uz. Bekir Akgün

Şanlıurfa İlinde Kurulu Ges’lerin Ulaşım Ağına Göre Uygunluk Analizi

30

Dr. Eşref Inan

Kur’an’da İblis Kıssası Bağlamında Mekr ve Savunma Dili

31

Doç. Dr. Zülfiyye Ismayıl

Nahçıvan ve Ağrı Dağı Çevre İlleri Ağızlarındaki Fonetik Evezlenmelerin Söz Yapımına Etkisi

32

Andrew Jones

Technology and the Search for Noah’s Ark

33

Muhammed Halid Kafadar

Hukukun Temel İlkelerinin Tarihsel Gelişimi

34

Meryem Fehir Kafadar,

Esma Çoban

Tarih Boyunca Oluşan Sağlık Uygulamaları ve Günümüze Yansımalarının Değerlendirilmesi: Nusaybin Örneği

35

Dr. Öğr. Üyesi Hatice Karadoğan

Urartu Uygarlığı’nda Sanatı

36

Arş. Gör. Nurettin Karakuş

Takvime Bağlı Bir Ritüel Olarak Ağrı’da Ramazan Davulculuğu

37

Prof. Dr. Yakup Karataş

XVIII. ve XIX. Yüzyıllarda Eleşkirt’in İdarecileri

38

Doç. Dr. Sevil Karimova

Azerbaycan Sanatında Nuh Tufanı (İkonoqrafik Tahlil)

39

Prof. Dr. Faruk Kaya

Ağrı Dağı'nın Doğal Çevre Özellikleri

40

Prof. Dr. Faruk Kaya

Ağrı Dağı ve Çevresinde Öne Çıkan Turistik Kaynaklar

41

Ayda Kargar

Nuh Döneminden Modern Döneme Kadının Toplumdaki Konumu (Zerdüştlük Örnekliğinde Mukayeseli Olarak Bir Değerlendirme)

42

Doç. Dr. Abdulcebbar Kavak

Ağrı'da İlmî ve Tasavvufî Kültürün Yaygınlaşmasında Arvasî Ailesinin Rolü

43

Dr. Öğr. Üyesi Hakan Kaya

18. Yüzyılda Diyadin Sancağının İdari Yapısı ve Yöneticileri

44

Öğr. Gör. Dr. Aykut Kaya

Nûh Tufanı'nın Sanatsal Anlatımı: Arap Dili ve Belagatı Penceresinden Nuh Tufanı

45

Arş. Gör. Engin Kekeç

Dini, Arkeolojik ve Paleocoğrafik Açıdan Nuh Tufanının Değerlendirilmesi

46

Doç. Dr. Yasin Kılıç

Ağrılı Âşık Divani’nin Şiirlerinde Eğitsel Unsurlar

47

Dr. Öğr. Üyesi Müzahir Kılıç,

Uzm. Dr. Ismet Alpaslan

Şair, Mütercim ve Yazar: Ahmet Metin Şahin

48

Dr. Öğr. Üyesi Müzekkir Kızılkaya

Mesnevi Şerhlerinde Nuh'un Gemisi ve İşârî Yorumları

49

Hava Küçüköner,

Prof. Mustafa Küçüköner

Ahlat’taki Selçuklu Yapılarının Gravür Sanatına Yansıması

50

Prof. Dr. Mustafa Küçüköner

Nuh Tufanı Konulu Resim ve Gravürlerin Sanatsal Açıdan İncelenmesi

51

Prof. Dr. Marian Małeckı,

Prof. Dr. Orsolya Falus

Polonya ve Macaristan'da Orta Çağlarda Bal Üretiminin Hukuki Kültür Tarihi

52

Doç. Zeynel Abidin Makas

Ağrı Dağı Efsanesi

53

Prof. Dr. Humar Memmedova

Nuh Peygamber ve Nahçıvan'daki Efsanevi Gemisi İle İlgili Edebi ve Sanatsal Örnekler

54

Prof. Dr. Mehmet Salih Mercan

Türkiye Büyük Millet Meclisi Görüşmelerinde Dış Yardımlar-İktisadi Tedbirler ve Dış Politika (1958)

55

Doç. Dr. Sedaqet Nemetova

Nuhun Gemisi ve Ağrı Dağı Efsanelerinin Iğdır ve Nahçıvan Folklorunda Sanatsal Olarak Söylenmesi

56

Prof. Dr. Nazmi Oruç

Doğubayazıt İlçesi ve Yerleşim Yerlerinde İçme Sularında Florür: Genel Değerlendirme

57

Prof. Dr. Nazmi Oruç

Türkiye’ye Yönelik Algı Yönetimi: Ermenistan’ın Ağrı Dağı İddiası

58

Ülkü Önal

Ağrı İlindeki Ahıska Muhacirlerinin Mutfak Kültüründen Örnekler

59

Arş. Gör. Mehmet Özcanlı,

Doç. Dr. Abdulkadir Güzel,

Uz. Bekir Akgün

Şanlıurfa İlinde Kurulu GES’lerin İskan Alanlarına Göre Uygunluk Analizi

60

Doç. Dr. Ibrahim Özgül

Osmanlı Devlti’nde Görülen Salgın Hastalıklar: Etkileri ve Alınan Tedbirler

61

Dr. Hasan Öztürk

Cumhuriyet Halk Partisi İl Teftiş Raporlarına Göre Ağrı’nın Sosyo-Ekonomik Durumu (1940-1950)/

62

Uzm. Yahya Öztürk

Ağrı Dağı Çevresinden Örneklerle Sanal Dünyada Yanlış Jeomorfik Tanımlamalar: Doğubayazıt Meteor Çukuru, Küp Krater Gölü, Korhan Meteor Çukuru, Nuh’un Gemisi

63

Doç. Dr. Ramiz Qasımov

Edebiyatda Ağrı Dağı: Konusu ve Edebi Özellikleri

64

Arş. Gör. Hayrettin Pulat

Kızıldize Gümrüğü

65

Prof. Dr. Yusuf Seferov

Nahçıvan, Orta Araz ve Doğu Anadolu Bölgelerdeki Etnik-Kültürel Süreçler

66

Mammadova Şerebani

Nuh Tufanının Azerbaycan Edebiyatına Şiirsel Yansıması

67

Senuber Şükürova

M. Kaşgari'nin "Divani Lüğet-İt Turk" Adlı Eseri ve Azerbaycan Dilinin Şamahı Lehçeleri

68

Lale Bedirova Şabanova

Erzurum`Un Manevi Şahsiyeti-Muhammed Lutfî

69

Dr. Öğr. Üyesi Şahla Şiraliyeva

Nuh'un Rivayetleri Üzerine Araştırma

70

Dr. İbrahim Taşdemir

(Davetli Konuşmacı)

Bölgesel Kalkınma Kapsamında Ağrı’da Yapılan Turizm Faaliyetleri

71

Dr. Öğr. Üyesi Canan Sayın Temur

Futbol Hakemlerini Strese İten Faktörler – Ağrı İli Çalışma Örneği

72

Doç. Dr. Akın Temür

Yakın Doğu Tasvir Sanatında Boğa Birleşimi Karışık Yaratıklar

73

Dr. Öğr. Üyesi Serhat Aras Tuna

II. Abdülhamid Döneminde Bayezid Sancağında Modern Belediyecilik Faaliyetleri

74

Dr. Öğr. Üyesi Ismet Tunç,

Nuriye Deniz

Ağrı Dağı ve Cudi Dağı Konulu Bilimsel Çalışmaların İnanç ve Kültürel Açıdan Karşılaştırılması

75

Arş. Gör. Mehmet Emin Türklü,

Arş. Gör. Harun Aydın

Osmanlı’dan Cumhuriyet’e Bayezid Sancağının Taşınma Meselesi

76

Dr. Öğr. Üyesi Necip Uyanık

Nuh'un Peygamber Olarak Halkıyla Çatışması Bağlamında İman-Toplum Çatışması

77

Philip Ernest Williams

MÖ 3. Binyıl Göçlerinin 2008'de Ağrı Dağı'nın Tepesine Yakın Bulunan Eski Ahşap Yapıdan Kaynaklandığını Yorumlamak

78

Arş. Gör. Mustafa Yıldız

Hz. Nûh’un Oğluyla Diyaloğu Işığında Dinî ve Millî Değerlerin Gençlere Aktarımı Üzerine Bir Değerlendirme

79

Uğur Yılmaz,

Filiz Erkutlu

Mustafa Kemal Atatürk’ün Vefatı Münasebeti İle Ağrı Merkez ve İlçelerinde Düzenlenen Matem Törenleri

80

Dr. Öğr. Üyesi Sait Yılter

Ahmed-İ Hânî’nin Gözüyle Mem Û Zîn Mesnevisi

81

Doç. Dr. Davut Yiğitpaşa

Urartu Fibulaları

82

Prof. Dr. Randall W. Younker

Ağrı Dağı/Masis’in Kutsal Kitap’taki Ararat Dağı Olması Konusu

83

Prof. Dr. Isa Yüceer

Nuh Ata Kimliği/Nuh Ata Kimliği

84

Öğr. Gör. Emre Yüceland

Çokseslendirilmiş (İki Sesli) Türk Halk Ezgilerin Koro Eğitiminde Kodaly Yöntemine Uygunluğunun İncelenmesi

85

Dr. Öğr. Üyesi Fethi Ahmet Yüksel

Nuh’un Gemisi İzi Olarak Tanımlanan Doğal Sit

Alanının Korunması ve Geleceğe Aktarılması

86

Doç. Dr. Tahir Zorkul,

Abdulkadir Öntürk

Türk-Ermeni İlişkileri Bağlamında Ağrı’da İki Mevsim Romanı