• +90 (533) 636 39 02
  • agri.dagi.sempozyumu@gmail.com


Authors/Yazarlar

Paper Title/Bİldİrİ Adı

Location/Ülke

Prof. Dr. Abbas SEYİDOV–Dr. Güler KAFKAZLI

Azerbaycan Halkının Oluşumunda Eski Türk Kabilelerinin Rolü

Bakü/Azerbaycan

Prof. Dr. Akif ARSLAN – Cüneyt ÇELİK

Ağrılı Âşık Binali Kılıç

Ağrı/Türkiye

Prof. Dr. Asgerzade LÜTVİYYE

Nuh Peyğamber , Nuh`un Tufanı ve  Nuh`un Gemisi  Edebiyatda Remz ve Semböl Gibi

Azerbaycan

Prof. Dr. Danuta CHMİELOWSKA – Dr. Roman PİWİWARCZYK

Polonya'da Nuh, Gemisi ve Sel Hakkında Araştırma. Nuh Tarihinin Dini Yönü.

Polonya

Prof. Dr. Erdoğan ERBAY

Nuh’un Gemisi’nden Karakoç’un Diriliş Düşüncesine: Yolda Olmak

Erzurum/Türkiye

Prof. Dr. Faruk KAYA

Göçlerin Eğitim Üzerindeki Etkisine İlginç Bir Örnek; Ağrı

Ağrı/Türkiye

Prof. Dr. Faruk KAYA

Ağrı Dağı ve Nuh’un Gemisi’nin İnanç Turizmi Açısından Önemi

Ağrı/Türkiye

Prof. Dr. Gaffar Çakmaklı MEHDİYEV – Dr. Tariyel BABAYEV

Ermeni Düşünce Sisteminde ve Dünya Ressam – Fotoğrafçıların Eserlerinde Ağrı Dağı Algısı 

Kayseri/Türkiye

Prof. Dr. Géza DÁVİD

Ayn Ali Efendi'nin Kavanin'i ve Osmanlı Devleti'nin Kuzey ve Doğu Eyaletleri Hakkında Yazdıkları

Budapeşte/Macaristan

Prof. Dr. Hasan YILMAZ

Tematik Bir Peyzaj Tasarım Projesi; Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi Nuh’un Gemisi Rekreasyon Alanı

Erzurum/Türkiye

Prof. Dr. Hasan YILMAZ – Medine ÇELİK

Avlu Bahçeleri/Saklı Bahçeler; Diyarbakır Örneği

Erzurum/Türkiye

Prof. Dr. İsa YÜCEER

Evrensel Değer Olarak Nuh Ata

Bitlis/Türkiye

Prof. Dr. Kerem KARABULUT– Hikmet AKYOL– Kübra KARAKUŞ

Dış Ticaret ve Turizmin Bölgesel Kalkınma Üzerindeki Etkisi Nedir: Pmg–Ardl ve Panel Kantil Yaklaşımlar

Ağrı/Türkiye

Prof. Dr. Marian MALECKİ

Polonya Kültüründe Nuh'un Gemisi

Polonya

Prof. Dr. Mehmet İNBAŞI

Çıldır Eyaletinin Kuruluşu ve İdarecileri Hakkında Bir Değerlendirme

Erciyes/Türkiye

Prof. Dr. Mehmet Salih MERCAN

Vilâyetti Şarkiye Seyahatinden Avdet Eden Erzurum Mebusu Mustafa Durak Beyin Ahvali Şarkiyeye Dair İzahati (133/1921)

Bitlis/Türkiye

Prof. Dr. Nihat FALAY

Cumhuriyetin İlk On Yıllarında Genel Olarak Türkiye’de ve Ağrı Dağı Çevresinde Ulaşım Politikaları

İstanbul/Türkiye

Prof. Dr. Oktay BELLİ

Ağrı Dağı'nın (Ağrı Dağı'nın (Ararat) Kültür Tarihi Açısından Önemi

İstanbul/Türkiye

Prof. Dr. Tahir ORUCOV

Nuh'un Gemisi ve Ağrı Dağı: Rivayetler, Realiteler ve Ermeni Tarihin Yalan ve Tahrifi

Azerbaycan

Prof. Dr. Yusif S?F?ROV

“Nuh Tufanı” v? Ağrıdağ ?fsan?l?rinin Mifik v? Gerç?k  Xüsusiyy?tl?ri

Nahçıvan/Azerbaycan

Prof. Dr. Yüksel BINGÖL

İshak Paşa Sarayı Taş Tezyinatı

Gaziantep/Türkiye

Doc. Dr. Mehriban GULİYEVA

On Dokuzuncu Yüzyıl ve Yirminci Yüzyılın Başlarında Nahçıvan Edebi Ortamı Temsilcilerinin Eserlerinde “Nuh V? Nuh Tufanı” Konusunun Sanatsal Dil Özellikleri

Nahcivan/Azerbaycan

Doç Dr. H.Nurgül BEGİÇ

Ağrı Doğubayazıt’ta Sürdürülemeyen Bir Geleneğin Ustası Keçeci Ahmet Tokdemir

İzmir/Türkiye

Doç Dr. H.Nurgül BEGİÇ – Ceren ÖZ

İshak Paşa Sarayı Bezemelerinden Giysi Tasarım Örnekleri

Çankırı, İzmir/Türkiye

Doç. Dr. Abdulcebbar KAVAK

Ağrı'nın Siyasî ve Toplumsal Hayatında Etkili Olmuş Mutasavvıf Bir Parlamenter: Şeyh Kasım Küfrevî

Ağrı/Türkiye

Doç. Dr. Ahmet ÇAVUŞ – Selçuk DEMİRTAŞ

Üniversite Öğrencilerinin Turizmin Çevresel Etkilerine Yönelik Bakış Açılarının İncelenmesi: Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi Örneği

Erzurum/Türkiye

Doç. Dr. Asef ORUCOV

Nahçıvan Şehrinde Unudulmuş Merasimlerimizden: Nuhtaban

Nahçıvan/Azerbaycan

Doç. Dr. Ebülfez EZİMLİ

Yaratılışın Heyreti ve Nuh Kavminin Kafleti Üzere Gerç?kliyin Anlatım Tezahürleri

Nahçıvan/Azerbaycan

Doç. Dr. Feride Hicran VELİYEVA

Nuh Peyğ?mb?r Obrazı XIII–XV ?sr Anadilli Türk Poeziyasında

Bakü/Azerbaycan

Doç. Dr. Galibe Haciyeva– Doç. Dr. Elbrus VELİYEV

Ağrı Dağı Toponiminin Tarihi Etimolojisi Hakkında

Nahçıvan/Azerbaycan

Doç. Dr. Gülnaz SATTAROVA

İlahi Kavramların Sanatsal İfadesi

Özbekistan

Doç. Dr. Günay MEMMEDOVA

Nahçivan Müzik Folklorunda Yallılar: Köçeri ve Tenzere

Nahçıvan/Azerbaycan

Doç. Dr. Mehmet Emin ÜNER

Erzurum Ahkâm Defterlerinde Bayezid Sancağından Merkeze Yansıyan Davalar ve Çözüm Önerileri

Urfa/Türkiye

Doç. Dr. Mehmet KAYA

Ağrı’nın Kalkınması İçin Akıllı Tarım (Tarım 4.0) Önerisi

Diyarbakır/Türkiye

Doç. Dr. Mehmet Salih GECİT

Kutsal Kitaplara Göre Hz. Nuh’un Gemisi Nerede Yapıldı, Nereden Kalktı, Nerede İndi?

Ağrı/Türkiye

Doç. Dr. Mehrali CALP

Din ve Tasavvuf Bağlamında Ahmed-i Hanî’nin Dinî – Tasavvufî Görüşleri Üzerine Bir İnceleme

Ağrı/Türkiye

Doç. Dr. Mübariz AĞALARLI

XV. ve XVII. Yüzyıllarda Seyyah ve Coğrafyacıların Eserlerinde Doğu Anadolu Şehirleri

Azerbaycan

Doç. Dr. Nazire ERBAY

Biyografik Açıdan Hz. Nuh ve Tufanının Edebi Esere Yansıması: Gelibolulu Mustafa Ali Örneği

Erzurum/Türkiye

Doç. Dr. Ömer YALÇINKAYA

Ekonomik Büyüme Bağlamında Tr Düzeylerinin Ulusal Hesaplar Profili: Reel Göstergeler Üzerinden Bir Değerlendirme(1995–2018)

Ağrı/Türkiye

Doç. Dr. Ramiz QASIMOV

Edebiyatda Ağrı Dağı: Konusu ve Edebi Özellikleri

Nahçıvan/Azerbaycan

Doç. Dr. Serkan BERTAN

Çevrimiçi Yorumların Değerlendirilmesi: Ağrı İli Örneği

Denizli/Türkiye

Doç. Dr. Yakup KARATAŞ

XIX. Yüzyılın Sonlarında Üçkilise Köyü ve Köyün Ermeni Sorunu Açısından Önemi

Ağrı/Türkiye

Doç. Dr. Yasin KILIÇ

Ahmed-i Hani ve Mem û Zin Adlı Mesnevisi Üzerine Bir İnceleme

Ağrı/Türkiye

Doç. Dr. Yaşar BEDİRHAN

Orta Çağda Kafkasya’nın Ticari Yapısı ve Selçukluların Ticaretin Gelişmesine Etkileri

Ağrı/Türkiye

Doç. Dr. Zeynelabidin MAKAS

Ermenilerin Yaptığı Katliamlardan Edebiyata Yansıyanlar

Türkiye

Doç. Dr. Zülfiye İSMAİL

Ağri Daği Çevre İlleri ve Nahçivan Ağizlarindaki Bazi Sözlerin Funksional–Semantik Özellikleri

Nahcivan/Azerbaycan

Dr. Öğr. Üyesi Rabia Zahide TEMIZ

İbn Kesir’in El–Bidaye Ve’n–Nihaye Eserinin ‘Kısssatu Nuh’ Bölümü Çerçevesinde Nuh (A.S.) ve Tufan Üzerine Değerlendirmeler

Giresun/Türkiye

Dr. Öğr. Üyesi Cihan Yavuz ÖRNEK

Ağrı'nın Kalkınmasında Kaplıcaların Rolü

İstanbul/Türkiye

Dr. Öğr. Üyesi Demet OKUYUCU YILMAZ

Nuh’un Gemisinde İki Dev: Reem ve Og

Erzurum/Türkiye

Doç. Dr. Esen DURMUŞ – Doç. Dr. Ayşe ÇAĞLIYAN 

Ağrı İlinde Kuruluş Yerlerine Göre Yerleşmelerin Dağılışı

Elazığ-Diyarbakır/Türkiye

Dr. Öğr. Üyesi Fatma TEMELLİ

Ağrı İlinde Bankacılık Sektörü

Ağrı/Türkiye

Dr. Öğr. Üyesi Hacer GÖL

Doğubeyazıt (Ağrı) Mebusluğundan Başbakanlığa Giden Yolda Refik Saydam

Bitlis/Türkiye

Dr. Öğr. Üyesi Hakan KAYA

16.–17. Yüzyıllarda Eleşkirt, Diyadin ve Şelve Sancaklarında Tımar Tevcih Kayıtları Üzerine Bir Değerlendirme

Ağrı /Türkiye

Dr. Öğr. Üyesi Mehmet Salih ERPOLAT

199 Numaralı Mufassal Tahrir Defterindeki verilere Göre XVI. Yüzyılda Bayezid, Diyadin ile Eleşkird Sancaklarındaki Yer ve Kişi Adları Hakkında Bir Değerlendirme

Diyarbakır/Türkiye

Dr. Öğr. Üyesi Müzahir KILIÇ

Ağrı Dağı Üzerine Yazılan Şiirlere Hasret Teması Bakımından Tahlilci Bir Yaklaşım

Ağrı/Türkiye

Dr. Öğr. Üyesi Nazife Özge BEŞER

Yerel ve Bölgesel Kalkınmada Kamu Yatırımları: Ağrı İli Üzerine Bir İnceleme (2000–2018)

Ağrı/Türkiye

Dr. Öğr. Üyesi Şahabettin ÖZTÜRK – Dr. Öğr. Üyesi Yaşar SUBAŞI DİREK

Van Hüsrev Paşa Külliyesi Avlu ve Şadırvan Kazı Proje ve Uygulaması Hakkında Bir Araştırma

Van/Türkiye

Dr. Öğr. Üyesi Vesile ALBAYRAK SAK

Selimnâmelerde Ağrı

Konya/Türkiye

Dr. Öğr. Üyesi Bedri Yavuz HATUNOĞLU–Erol SANCAR

Ağrı İlindeki Ailelerin Aile Yapısını, Aile İçi Etkileşimleri, Sorunları Belirlemek ve Bu Konuda Çözüm Önerileri Sunmak

Ağrı/Türkiye

Dr. Öğr. Üyesi Ertan KÜÇÜKEFE

Mitoslarda Ulu Dağ Algısının Ağrı Dağı’na Yansıması ve Nuh Tufanı

Kars/Türkiye

Dr. Öğr. Üyesi Esra GÜRSOY

Ağrı İlinde Yetiştirilen Sığır Sürüsünün Güncel Durumu, Sorunları ve Çözüm Öneriler

Ağrı/Türkiye

Dr. Öğr. Üyesi Mesut YÜCESAN – Erdal KARHAN

Sınır Ticaretinin Yerel Ekonomi Üzerindeki Etkileri:  Gürbulak Sınır Kapısı Üzerine Bir İnceleme

Çanakkale–Ağrı/Türkiye

Dr. Öğr. Üyesi Şekip YAZGAN – Murat İBİK

Ağrı İlinin Sanayi Yapısı Üzerine Bir Değerlendirme

Ağrı/Türkiye

Dr. Öğr. Üyesi. Sevda KARACA

Ağrı İlinin Toprak Özellikleri ve Tarımsal Potansiyeli

Ağrı/Türkiye

Dr. Öğr. Üyesi Elnur KALBIZADA

İran’ın Kafkasya ve Türkiye Politikasını Etkileyen Faktörler: Ermeni Cemaati ve Ermenistan

Bakü/Azerbaycan

Dr. Öğr. Üyesi Yavuz HATUNOĞLU, Mehmet Ali AVCI, Roger AVCI

Güneydoğu ve Doğu Anadolu Bölgesi Genelinde, Özelde Ağrı İli ve Çevresinde Misafir Kültürü ve Misafirperverlik Geleneği

Ağrı–Mardin/Türkiye

Dr. Balazs CSEH – Dr. Peter BERTALAN – Prof. Dr. Jozsef VARGA

21. Yüzyılın İlk On Yıllarının Sonunda Ekonomik ve Ekonomik Politika Sahnesinde İkilemler ve Alternatifler

Macaristan

Dr. Berivan Can EMMEZ

Halk Anlatılarında Tufan–Batman Yöresi Söylenceleri

Batman/Türkiye

Dr. Cavit Polat – Dr, Nesrin GÜLLÜDAĞ – Dr. M. Akif KAPLAN

Ağrı İlinde Kullanılan Geleneksel Dokuma Araç Gereçleri ve Süsleme Özellikleri  (Kirmen, İği, Kirkit, Tarak)

Iğdır, Maraş/Türkiye

Dr. Ceyhun DEMİRKOLLU

Ağrı Bölgesinin Askeri Stratejik Değerlemesi

Manisa/Türkiye

Dr. Doğan KAYA

Âşık Edebiyatında “Âşık Aile” Kavramı –Ağrı ve Sivas Örneği–

Sivas/Türkiye

Dr. Elhan YURDOĞLU–MEMMEDOV

Nahçivan ve Doğu Anadolu Halk Şiirinde Mekanin Simgesel İmgeselliği

Nahcivan/Azerbaycan

Dr. Erol KELEŞ

İlhanlı–Altınorda Mücadelesi Ekseninde Doğu Anadolu

Malatya/Türkiye

Dr. Henri NİSSEN

Medresenin, Ararat Dağı'nda Eski Bir Ahşap Yapı Bulunmasına Tepkisi

Danimarka

Dr. Meral DİNÇER

Ağrı İlinde Kurumsal Sosyal Sorumluluk Örneği Olarak IC İbrahim Çeçen Vakfı

Ağrı/Türkiye

Dr. Orsolya FALUS

The Founding Father of Turkology in Hungary at The Feet of Ararat Mountain: Arminius Vámbéry– Macaristan'da Türkolojinin Kurucu Babası Ararat Dağı'nın Eteklerinde: Arminius Vámbéry

Macaristan

Dr. Sam ANDREADES

2010 Yılında Ağrı Dağı’nda Bulunan Buluntuyu Araştırmak için Bilimsel Keşif Planı

USA

Dr. Sevil KERİMOVA

Güzel Sanat da Nuh Tufanı İkonografisi

Bakü/Azerbaycan

Dr. Vedat AVCİ – Prof. Dr. Murat SUNKAR – Ahmet TOPRAK

Ağrı–Eleşkirt Ovası’nda Sıcaklık ve Yağış Değerlerinde Görülen Eğilimlerin Analizleri (1969–2017)

Bingöl/Türkiye

Dr. Yasin İPEK

Nuh Tufanı Özelinde Mitlerde ve Kutsal Metinlerde Tufan Anlatısı

Kayseri/Türkiye

Dr. Yavuz ÖRNEK

Ağrı İlimiz Kaplıca Suları ile Kalkınabilir.

İstanbul/Türkiye

Arş. Gör. Dr. Umut PARLITI

Ağrı Yöresi ve Çevresinin Kura–Aras Kültürel Sürecine Dair Kısa Bir Analiz

Erzurum/Türkiye

Arş. Gör. Büşra ÖZDEMİR

Hûd Suresi 11/44 Bağlamında Nuh Tufanı ve Hz. Nuh (As)’un Gemisinin “Cûdî”’ye Oturması Üzerine Müfessirlerin Yaklaşımları

Ağrı/Türkiye

Arş. Gör. Muhammed TUNAGÜR-Arş. Gör. Ahmet KARABULUT:

Bahattin Karakoç'un Ağrı Dağı Şiiri Üzerine Bir Söylem Analizi

Ağrı/Türkiye

Ahmet TOPRAK– Murat SUNKAR

Ağrı İlinde Meydana Gelen Doğal Afetlerin Zamansal–Mekânsal Dağilimi ve Analizi

Elazığ/Türkiye

Atageldi TAŞEV

Hazreti Nuh Nebiullah Zamanı ve Onun Gemisi Hakkında Bilimsel, Edebi ve Tarihi Kuramlar

Lebap/Türkmenistan

BARIŞ KARAMIZRAK

Ağrı’nın Spor Turizm Potansiyelinin Ekonomik Etkilerinin İncelenmesi

Ağrı/Türkiye

Berna Çaçan ONGUN

Osmanlı Arşiv Belgeleri Işığında XIX. Yüzyılda Eleşkirt Bölgesindeki Ermeni Faaliyetleri

Bursa/Türkiye

Cihat UĞURLU

Van’daki İlk ve Orta Öğrenim Düzeyindeki Suriyeli Öğrencilerin Okullaşma Süreci

Van/Türkiye

Güzin Sühran BELLİ – Prof. Dr. Oktay BELLİ

Ağrı Dağı Bölgesi Geleneksel Mutfak Kültüründe Unutulmakta Olan Yemekler 

İstanbul/Türkiye

Hayrettin İVGİN

Nuh Tufanı ve Mitolojik Anlatılarda Dev Ucubilik

Ankara/Türkiye

Hayrettin PULAT

20. Yüzyıl Başlarında Bayezid Rusya Konsolosluğunun Faaliyetleri

Ağrı/Türkiye

Ilham GADJİMURADOV

Nuh Tufanı ve Van Gölü

Bonn/Germany

İsmet ALPASLAN

Bir İngiliz Oyunu: Ver Kıbrıs’ı, Al Beyazıd’ı

İzmir/Türkiye

Mahmut BIRİFKANİ

Hz. Nuh’un Zürriyeti Seyyidler Örneği

İstanbul/Türkiye

Mehmet Latif BAKIŞ

Çocuğun Gelişim Evresinde Coğrafya ve Kültürün Etkileri ve Önemi –Ağrı Örneği–

Ağrı/Türkiye

Necmettin KOÇ

Ağrı Tarihinde   Önemli  Bir  Şahsiyet Ahmed-i Hani (Ehmedi Xani)  Hayatı  ve  İslam  Felsefesi

Van/Türkiye

Numan AKTAŞ

Ağrı’da Spor Turizmi

Ağrı/Türkiye

Philip Ernest WİLLİAMS

The Archaeological Evidence of Noah’s Flood

USA

Rafiq SAFAROV

Nuh’un G?misi ?fs?n?sinin Erm?nil?şdirilm?sinin Siyasi S?b?bl?ri

Bakü/Azerbaycan

Rukiye KAYA–  Doç. Dr. H. Nurgül BEGİÇ

Elbise-i Osmaniyye’deki Ağrı ve Çevresindeki Erkek Giyim Kuşamı Üzerine Bir Çalışma

Diyarbakır–İzmir/Türkiye

Vedat Evren BELLİ

Erken Demir Çağı'nda Ağrı Dağı Bölgesi

Bitlis/Türkiye

Yaşar BARUT, Ekrem BÖLEK, Levent DOĞAN, Hüseyin Mert BARUT

Ağrı Eğitim ve Kültürüne Önemli Katkıları Olan Rehberlik ve Araştırma Merkezinin Faaliyetlerinin Değerlendirilmesi

Ağrı/Türkiye

Yelda ARSLAN

199 ve 265 Numaralı Tapu Tahrir Defterine Göre Bayezid Sancağı Yer Adları

İzmir/Türkiye

Yücel FEYZIOĞLU

Doğu Anadolu’dan Çocukluğumun Masal ve Öyküleri

Köln/Almanya

Yücel KARAUZ

Nargin Adası’ndaki Türk Esirleri Azerbaycan Basınında

Bakü/Azerbaycan

Zübeyde Cihan ÖZSAYINER

Osmanlı Döneminde Nuh Peygamber Minyatürleri ve Hilyesi

İstanbul/Türkiye